ഒറ്റയടിക്ക് റവ കൊണ്ടൊരു പഞ്ഞി അപ്പവും ചമ്മന്തിയും പരിപ്പുകറിയും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം

ഏതൊരു സാധാരണ വീട്ടിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് ദോശയും ചമ്മന്തിയും പരിപ്പ് കറിയും എന്നാൽ അത് തന്നെ ഒരേ ദിവസം അത്ര സമയനഷ്ടമില്ലാതെ വളരെ രുചികരമായി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. റവ കൊണ്ടുള്ള

Read More